Phần mềm quản lý tài sản

Phần mềm quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa mua sắm thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần mềm quản lý tài sản là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi, quản lý danh sách hiện trạng sử dụng của các tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao và các loại tài sản khác mà đơn vị đang sở hữu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý tài sản hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc thống kê, quản lý tài sản, từ đó có chiến lược phân phối sử dụng hiệu quản nhất. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… thông tin quản lý từng tài sản.

I. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:
 

Stt

Phân hệ

Mô tả

1.

Quản lý danh sách tài sản cố định

·        Hiển thị danh sách TSCĐ

·        Hiển thị thông tin cơ bản của TSCĐ

·        Xem, sửa, xóa thông tin TSCĐ

·        Lọc thông tin danh sách TSCĐ

·        Xuất dữ liệu danh sách TSCĐ

·        Xuất dữ liệu biên bản kiểm kê

·        Cập nhật thông tin chi tiết từng tài sản

2.

Quản lý chi tiết tài sản

·        Cập nhật mã tài sản

·        Cập nhật số sê ri

·        Cập nhật phòng ban sử dụng

3.

Quản lý tài sản con

·        Hiển thị danh sách tài sản con trong tài sản gộp

·        Xem thông tin chi tiết tài sản

·        Bàn giao nhân viên sử dụng

·        Chuyển bộ phận quản lý

·        Thanh lý TSCĐ

·        Đăng ký mượn sử dụng

·        Kiểm tra định kỳ và xác nhận

·        Bảo trì định kỳ và xác nhận

·        Báo hỏng và sửa chữa nhỏ

·        Báo mất

·        Nâng cấp và sửa chữa lớn

·        Chốt giá trị còn lại

4.

Hiển thị các loại danh sách TSCĐ

·        Danh sách TSCĐ

·        Danh sách TSCĐ đang hoạt động

·        Danh sách TSCĐ bị mất

·        Danh sách TSCĐ chưa sử dụng

·        Danh sách TSCĐ đang cho mượn

·        Danh sách TSCĐ đang bị hỏng

·        Danh sách TSCĐ đã thanh lý

·        Danh sách mua sắm tài sản

·        Danh sách TSCĐ theo năm sản xuất

5.

Báo cáo

·        Báo cáo chi tiết tài sản (Biểu số 1A/HCSN)

·        Bảng tính hao mòn tài sản cố định

·        Báo cáo tổng hợp TSCĐ của đơn vị HCSN

·        Báo cáo tổng hợp TSCĐ của đơn vị HCSN

·        Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ

·        Tổng hợp báo cáo chi tiết tăng TSCĐ của đơn vị HCSN

·        Tổng hợp báo cáo chi tiết tăng TSCĐ của đơn vị

·        Tổng hợp báo cáo chi tiết giảm TSCĐ của đơn vị HCSN

·        Tổng hợp hao mòn tài sản cố định

·        Báo cáo tổng hợp tài sản

·        Báo cáo chi tiết tài sản đã thanh lý

6.

Quản lý danh sách công cụ, dụng cụ

·        Hiển thị danh sách CCDC

·        Hiển thị thông tin cơ bản của CCDC

·        Xem, sửa, xóa thông tin CCDC

·        Lọc thông tin danh sách CCDC

·        Xuất dữ liệu danh sách CCDC

·        Xuất dữ liệu biên bản kiểm kê

·        Cập nhật thông tin chi tiết từng CCDC

7.

Cập nhật chi tiết CCDC

·        Cập nhật mã tài sản

·        Cập nhật số sê ri

·        Cập nhật phòng ban sử dụng

8.

Quản lý tài sản con trong nhóm CCDC.

·        Hiển thị danh sách tài sản con trong tài sản gộp

·        Xem thông tin chi tiết tài sản

·        Bàn giao nhân viên sử dụng

·        Chuyển bộ phận quản lý

·        Thanh lý TSCĐ

·        Đăng ký mượn sử dụng

·        Kiểm tra định kỳ và xác nhận

·        Bảo trì định kỳ và xác nhận

·        Báo hỏng và sửa chữa nhỏ

·        Báo mất

9.

Hiển thị các danh sách thông tin CCDC

·        Danh sách TSCĐ

·        Danh sách TSCĐ đang hoạt động

·        Danh sách TSCĐ bị mất

·        Danh sách TSCĐ chưa sử dụng

·        Danh sách TSCĐ đang cho mượn

·        Danh sách TSCĐ đang bị hỏng

·        Danh sách TSCĐ đã thanh lý

·        Danh sách mua sắm tài sản

·        Danh sách TSCĐ theo năm sản xuất

10.

Báo cáo CCDC

·        Báo cáo chi tiết CCDC

·        Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC

·        Báo cáo chi tiết CCDC đã thanh lý

11.

Quản lý danh mục hàng hóa mua sắm thường xuyên

·        Hiển thị danh mục hàng hóa và các thông tin

·        Sửa, xóa thông tin hàng hóa

·        Thêm mới mặt hàng

·        Thêm mới phiếu mua hàng

·        Lọc danh mục hàng hóa

·        Xuất dữ liệu danh mục hàng hóa

12.

Quản lý chi tiết hàng hóa

·        Kiểm kê hàng hóa

·        Cấp phát hàng hóa

·        Thu hồi hàng hóa

·        Thống kê mua sắm hàng hóa

13.

Quản lý danh sách phiếu dự trù mua sắm

·        Hiển thị danh mục phiếu dự trù mua sắm

·        Thêm, sửa, xóa thông tin phiếu dự trù mua sắm

·        Lọc danh sách phiếu dự trù mua sắm

·        Phê duyệt phiếu dự trù mua sắm

14.

Danh mục tổng hợp phiếu dự trù mua sắm

·        Tự động thống kê, tổng hợp danh mục phiếu dự trù mua sắm đã được duyệt

·        Lọc danh sách

·        Xuất dữ liệu danh sách

15.

Quản lý đơn vị, phòng ban

·        Quản lý danh sách phòng ban

·        Thêm, sửa, xóa phòng ban theo nhiều cấp

·        Hiển thị danh sách nhân sự trong phòng ban

·        Hiển thị danh sách phiếu dự trù mua sắm của phòng ban

16.

Trang cá nhân

·        Hiển thị danh sách tài sản được giao

17.

Quản trị hệ thống

·        Quản lý danh sách tài khoản người dùng

·        Thêm, sửa, xóa danh sách người dùng

·        Lọc danh sách người dùng

·        Thiết lập lại mật khẩu người dùng

·        Phân quyền tùy theo chức năng, vị trí

II. Lý do chọn phần mềm quản lý nhân sự của RNET Việt Nam

2.1 Nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp đã triển khai thành công.
2.2 Môi trường và nền tảng phát triển
-    Chỉ cần cài đặt một nơi, tất cả các nơi khác có thể truy xuất online
-    Hệ điều hành:  Chạy trên nền tảng Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2008  server
-    Webserver: Có khả năng tích hợp với các webserver Microsoft IIS 7
-    Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008, MongoDB...
-    Về phía người dùng: Hỗ trợ trình duyệt web (browser) như Microsoft Edge, FireFox, Chrome, Netscape Navigator v.v.
-    Ngôn ngữ phát triển phần mềm: Asp.net MVC 6, Framework 4.5
2.3. Tính mở và tính khả chuyển
-    Hệ thống  được thiết kế xây dựng theo các chuẩn công nghệ, đảm bảo khả năng nâng cấp, thay đổi và bổ sung thêm các thành phần khi cần thiết.
-    Tuân thủ các chuẩn công nghiệp: TCP/IP, HTTP, FTP, SSL, LDAP, XML...
2.4. Giao diện
-    Giao diện người dùng hoàn toàn trên Web;
-    Ngôn ngữ giao diện: là tiếng Việt,
-    Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản.
2.5. Dữ liệu
-    Hệ thống xử lý được các dạng dữ liệu thông dụng trên môi trường Web và các định dạng thường được sử dụng như HTML, XML, PostScript, PDF, MS Word, RTF, TeX, Plain text, GIF, JPG, FLV, SWF...
-    Dữ liệu trong hệ thống được phân loại một cách khoa học.
-    Hệ thống có khả năng tích hợp với các CSDL bên ngoài. Dữ liệu từ các CSDL bên ngoài có thể được khai thác, tìm kiếm, trình bày... dễ dàng trong hệ thống.
2.5. Quản trị, bảo mật và an toàn hệ thống
-    Hệ thống có khả năng phần quyền và hạn chế mức độ truy cập cho các lớp người sử dụng khác nhau.
-    Cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng
-    Cho phép định nghĩa các vai trò (roles) khác nhau và gán quyền cho các vai trò đó.
-    Phần mềm tương thích với các trình duyệt: Firefox, IE(7,8,9), Chrome,)
-    Bảo mật:
         - Đã kiểm tra SQL injection, tối ưu hóa câu truy vấn.
         - Đã kiểm tra URL (chong tan cong qua url bang cach thay doi bien request)
         - Đã  kiểm tra , phòng chống tấn công cookie.
         - Đã  kiểm tra, phòng chống Cross Side Scripting.
-    
-    Sử dụng bảng mã chuẩn Quốc tế UNICODE để mã hoá và lưu trữ dữ liệu dạng văn bản. Đối với văn bản tiếng Việt phải tuân thủ theo TCVN 6909 với bộ mã mặc định là dựng sẵn (Pre- compound)
     2.5. Chế độ bảo hành:
-    RNET Việt Nam Cam kết bảo hành sản phẩm trong 1 năm sử dụng
-    Hỗ trợ tối đa cho đơn vị sử dụng trong lúc vận hành, khai thác phần mềm  

PHÒNG DỰ ÁN – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RNET VIỆT NAM
Tầng 10.05, Tòa nhà Sico, Ngõ 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại    : 0988662866
Email           : tuan@rnet.vn
Website        : http://rnet.vn

TIN CŨ HƠN

Liên hệ dùng thử phần mềm