Tin tức

Mẫu số: C50-HD : Biên bản bàn giao

 04/01/2017

Mẫu số: C50-HD : Biên bản bàn giao

Mẫu số 03/KHTC - MSTB : Biên bản nghiệm thu

 04/01/2017

Mẫu số 03/KHTC - MSTB : Biên bản nghiệm thu

Mẫu 02/KHTC - MSTB : Bảng dự toán mua sắm tài sản

 04/01/2017

Mẫu 02/KHTC - MSTB : Bảng dự toán mua sắm tài sản

Mẫu 01/KHTC - MSTB: Đề nghị mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản

 04/01/2017

Mẫu 01/KHTC - MSTB: Đề nghị mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản

Nghị định 117/2016/NĐ-CP

 04/01/2017

Ngày 21/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2016/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định 117 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2016

Nghị định 204/2004/NĐ-CP

 04/01/2017

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định số: 47/2016/NĐ-CP

 03/01/2017

Nghị định số: 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Liên hệ dùng thử phần mềm