Nghiệm thu dự án: Ứng dụng và phát triển phần mềm quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nghiệm thu dự án: Ứng dụng và phát triển phần mềm quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng và phát triển phần mềm quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.ạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

 Hàng năm, sở KH&CN ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở. Việc xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN thực hiện hàng năm được thực hiện chặt chẽ, ngay sau khi nhận được đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân Sở KHCN tiến hành tổng hợp danh mục, rà soát thông tin các nhiệm vụ KH&CN để tránh trùng lặp, tiến hành họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sau đó xem xét tổng hợp trình Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh để tư vấn xác định các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có tính khả thi, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục thực hiện. Trong đó xác định rõ những nhiệm vụ KH&CN được giao trực tiếp, những nhiệm vụ KH&CN thực hiện theo phương thức tuyển chọn.

Thạc sĩ Hoàng Ngọc Châu - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN - đại diện cơ quan chủ trì phát biểu tại Hội nghị

Đối với yêu cầu đặt ra, công tác quản lý các nhiệm vụ KHCN là việc mất khá nhiều thời gian, công sức, với khối lượng công việc và dữ liệu lớn thì công việc này càng gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc triển khai thực hiện dự án là cấp thiết.

Dự án được triển khai với mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cấp, phát triển phần mềm quản lý đề tài, dự án nhằm quản lý một cách toàn diện và nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Để hiện thực hóa mục tiêu, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án cùng nhóm thực hiện tiến hành đánh giá thực trạng sử dụng phần mềm quản lý đề tài, dự án đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị và xác định được các vấn đề cần phát triển, nâng cấp phù hợp với yêu cầu công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nâng cấp, phát triển hệ thống các chức năng phần mềm quản lý đề tài, dự án đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Hệ thống, số hóa, cập nhật, lưu trữ cơ sở dữ liệu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2019 đến nay; Tập huấn 05 cán bộ kỹ thuật, 20 cán bộ công chức, viên chức quản lý vận hành và sử dụng phần mềm quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Đại diện nhóm cán bộ thực hiện dự án báo cáo kết quả triển khai thực hiện

Sau thời gian 20 tháng triển khai thực hiện, dự án đã đạt được các kết quả như sau: Đã đánh giá thực trạng sử dụng phần mềm quản lý đề tài, dự án đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị; Đã xây dựng báo cáo và xác định được các vấn đề cần phát triển, nâng cấp phù hợp để đề xuất phù hợp với yêu cầu hiện nay trong công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh; Đã tiến hành lựa chọn công nghệ, ngôn ngữ lập trình và hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến để Nâng cấp, phát triển các chức năng phần mềm quản lý đề tài, dự án đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Sau khi phần mềm được nâng cấp tiến hành số hóa, cập nhật, lưu trữ cơ sở dữ liệu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2019 đến nay và tiến hành tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ công chức, viên chức quản lý vận hành và sử dụng phần mềm quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Phần mềm được nâng cấp với đầy đủ chức năng, rõ ràng từng quy trình quản lý bước đầu đã phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN cũng như trích xuất dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, quản lý điều hành tại Sở KH&CN.

 Tại Hội nghị, sau khi nghe cơ quan chủ trì trình bày báo cáo kết quả triển khai dự án, các thành viên hội đồng đã đánh giá cao những kết quả mà dự án đạt được, đồng thời yêu cầu cơ quan chủ trì chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng. Kết luận tại hội nghị, Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá dự án xếp loại Đạt./.

Liên hệ dùng thử phần mềm