Ngân hàng Nhà nước triển khai đồng bộ nhiệm vụ ứng dụng CNTT

Ngân hàng Nhà nước đang triển khai hiệu quả Kế hoạch nhằm đảm bảo việc ứng dụng CNTT hỗ trợ tích cực cho việc triển khai chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng.

Nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ngành luôn được NHNN triển khai mạnh mẽ trong nhiều năm qua

Theo Cổng thông tin Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2017, bên cạnh việc tổ chức thực hiện khẩn trương, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong hệ thống các đơn vị trực thuộc, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) đẩy mạnh công tác cải tiến, đơn giản hóa thủ tục giao dịch với doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong đó, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ngành luôn được NHNN triển khai mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Ngay từ đầu năm 2017, NHNN đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-NHNN về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các TCTD giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đảm bảo việc ứng dụng CNTT hỗ trợ tích cực cho việc triển khai chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng và trở thành nhân tố thúc đẩy hoạt động kinh doanh, quản trị nội bộ của TCTD theo thông lệ quốc tế tốt nhất; đổi mới công nghệ, đa dạng hóa các dịch vụ sản phẩm; đảm bảo an ninh an toàn và hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin ngân hàng.

Ứng dụng CNTT trong nội bộ NHNN cũng được triển khai khá hiệu quả. Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành (E.doc) được triển khai đồng bộ. Hiện nay, toàn bộ các đơn vị NHNN đã sử dụng phần mềm E.doc để luân chuyển các văn bản, giao việc đến cấp chuyên viên. Hệ thống cũng kết nối trực tiếp với trục liên thông của Chính phủ cho phép gửi, nhận văn bản điện tử với các cơ quan Chính phủ; kết nối với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để công bố trực tuyến số liệu xử lý văn bản, dịch vụ công của NHNN. Việc triển khai Hệ thống đã giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn và cước phí bưu điện, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC trong nội bộ cơ quan NHNN và gián tiếp rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với việc sử dụng hệ thống E.doc, hệ thống thư điện tử của NHNN tiếp tục được duy trì để phục vụ cho hoạt động, nghiệp vụ trong toàn hệ thống NHNN. Hiện nay, ngoài trao đổi công việc, hệ thống thư điện tử NHNN được xem như một kênh trao đổi trong gửi nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị NHNN với các tổ chức bên ngoài (các TCTD, các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế...) giúp trao đổi, giải quyết công việc nhanh và tiện lợi hơn.

Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả CCHC đạt được trong thời gian qua, nhiệm vụ cải cách hành chính của NHNN trong thời gian tới vẫn tiếp tục tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành về CCHC thông qua việc đề cao vai trò của người đứng đầu các đơn vị đảm bảo sự nhất quán, kiên trì, liên tục về CCHC. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP; Tổ chức các đoàn kiểm tra tại các đơn vị trong Ngành về triển khai Kế hoạch CCHC, Kế hoạch hành động số 1355 của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Thực hiện theo đúng kế hoạch xây dựng và ban hành các thông tư thuộc thẩm quyền của NHNN theo Chương trình xây dựng văn bản QPPL của NHNN năm 2017, tiếp tục rà soát, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL liên quan đến cơ chế cho vay, huy động tiền gửi tiết kiệm, thanh toán, dịch vụ tiền mặt… và các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ ngân hàng; hoàn thiện hệ thống pháp lý quy định về dịch vụ ngân hàng điện tử, danh mục dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo chuẩn mực quốc tế. Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng của NHNN, triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế đối với từng đơn vị thuộc NHNN (giai đoạn 2015 – 2021).

Liên hệ dùng thử phần mềm