Đề xuất cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Trong đó, Bộ đề xuất quy định đơn vị sự nghiệp y tế được cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện cơ chế tự chủ theo 4 nhóm.

4 nhóm bao gồm: Nhóm 1: Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; nhóm 2: Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; nhóm 3: Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; nhóm 4: Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Dự thảo nêu rõ, đơn vị sự nghiệp y tế xây dựng phương án tự chủ, xác định phân loại đơn vị theo một trong các nhóm trên báo cáo cơ quan quản lý cấp trên. Căn cứ để đơn vị xây dựng phương án tự chủ gồm: Cơ chế giá dịch vụ, phí và lệ phí đơn vị được thực hiện; mức tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư từ các nguồn thu của đơn vị; chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao.

Cơ quan quản lý cấp trên xem xét dự toán thu, chi và dự kiến phân loại đơn vị theo một trong các nhóm, dự kiến mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên đối với đơn vị thuộc nhóm 3, nhóm 4, gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, thẩm tra và cho ý kiến thống nhất bằng văn bản. Sau khi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan quản lý cấp trên báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ, cơ quan Trung ương đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) quyết định phân loại và giao đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo một trong 4 nhóm trên.

Theo dự thảo, việc quyết định phân loại và giao đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo nhóm 3, nhóm 4 được ổn định trong thời gian 3 năm, sau thời hạn 3 năm sẽ xem xét quyết định lại cho phù hợp. Trường hợp đơn vị có biến động về nguồn thu hoặc nhiệm vụ chi làm thay đổi cơ bản mức tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên thì được xem xét điều chỉnh cơ chế tự chủ trước thời hạn.

Tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Theo dự thảo, đơn vị sự nghiệp y tế được quyết định các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị, kế hoạch được cơ quan quản lý cấp trên giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ; tham gia đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị; vay vốn, huy động vốn, góp vốn, liên doanh liên kết hợp tác đầu tư để cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng mới cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị để phát triển các dịch vụ, tổ chức các hoạt động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội nhưng phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khả năng của đơn vị và theo quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp y tế chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về toàn bộ các mặt hoạt động của đơn vị.

Bộ Y tế xây dựng và ban hành các nội dung, chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo các lĩnh vực; các tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ theo các lĩnh vực.

Dự thảo nêu rõ, đối với đơn vị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân loại và giao thực hiện cơ chế tự chủ theo nhóm 1 hoặc nhóm 2 thì không được điều chỉnh phân loại sang nhóm 3 hoặc nhóm 4.

Liên hệ dùng thử phần mềm