Phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Theo dự thảo, kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

Về phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, dự thảo nêu rõ, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị: Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập; đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu, chi; các tổ chức được nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị- xã hội cụ thể, được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán quy định nêu trên phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Dự thảo cũng nêu rõ về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

Đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm; các đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách địa phương (trừ đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn) do cấp nào bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị thì cấp đó bổ nhiệm kế toán trưởng.

Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước thành lập tự cân đối thu, chi, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị dự trữ của nhà nước, các quỹ tài chính khác của Nhà nước tổ chức bộ máy kế toán, việc bổ nhiệm kế toán trưởng như sau: Đơn vị dự toán cấp I thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước thành lập tự cân đối thu, chi thuộc Trung ương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm.

Đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng trình Chủ tịch UBND cấp đó bổ nhiệm.

Đối với đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách do cấp nào bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị thì cấp đó bổ nhiệm kế toán trưởng…

 

Liên hệ dùng thử phần mềm